- مرکز ساماندهی متکدیان شرق استان مازندران - http://kmco.ir -

آمار مرکز در تیر ماه ۱۳۹۵

آمار جمع آوری و ساماندهی متکدیان مرکز خیریه کیان مهر ساری در تیر ماه ۱۳۹۵

 

 

دانلود آمار تیر ۹۵ [1]

دانلود معضلات اجتماعی تیر ۹۵ [2]

 

 

جهت دریافت رمز با مرکز تماس بگیرید. ۳۳۴۳۴۴۵۵-۰۱۱