- مرکز ساماندهی متکدیان شرق استان مازندران - http://kmco.ir -

آمار مرکز در تیر ماه 1395

آمار جمع آوری و ساماندهی متکدیان مرکز خیریه کیان مهر ساری در تیر ماه 1395

 

 

دانلود آمار تیر 95 [۱]

دانلود معضلات اجتماعی تیر 95 [۲]

 

 

جهت دریافت رمز با مرکز تماس بگیرید. 33434455-011